Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Vzdělávací program základní školy je určen žákům základních škol, pro které není vhodné vzdělávání ve školách běžného typu. Poskytujeme základní vzdělání, které je diferencované podle typu postižení, mentální úrovně či individuálních možností jednotlivých žáků. Především dětem, u nichž je dominantní specifická vývojová porucha chování a také dětem s lehkým mentálním postižením. Nabízíme těmto žákům a jejich rodičům pomoc při překonávání složité životní situace. Zajišťujeme spolupráci s výchovným týmem školy, sociální pracovnicí a nabízíme psychologickou péči v podobě konzultací u školní psycholožky. Žáci ze vzdálenějších míst mohou být v pracovním týdnu ubytováni na internátě školy.

Termín zápisu: pondělí 24. dubna 2023 od 13:30 do 15:30 (popřípadě kdykoli po předchozí domluvě)
Místo zápisu: budova Králíček (Českých Bratří 1035, Nové Město nad Metují)
Počet přijímaných žáků: 8 žáků do prvních tříd

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2023/2024 

Kritéria přijímání dětí do prvního ročníku:

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024 se týká:

 • dětí, které dovrší šestý rok věku v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku,
 • dětí, kterým byl při zápisu v dubnu 2022 povolen odklad školní docházky o jeden rok,
 • dětí, kterým byl ve školním roce 2022/2023 povolen dodatečný odklad školní docházky
 • dětí, u kterých budou rodiče žádat o odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024,
 • dětí, které ve školním roce 2022/2023 navštěvovaly přípravnou třídu.
 • k zápisu prosíme doneste: rodný list dítěte a váš doklad totožnosti

 

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce (o odkladu povinné školní docházky)

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. Do datové schránky školy (b26ydiu).
 2. E-mailem – katerina.hrochova@skolynome.cz
 3. Poštou na adresu: SPŠ, OŠ a ZŠ, ČSA 376, Nové Město nad Metují, 549 01
 4. Osobním podáním  – v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte budeme organizovat příjem žádostí (na základě předchozí telefonické – 734 314 502 či elektronické domluvy – katerina.hrochova@skolynome.cz) takovým způsobem, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.
 

V Novém Městě nad Metují dne 12. března 2023

Mgr. Klára Barešová v. r.

ředitelka školy

Podmínky pro přijetí

 • dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna předchozího školního roku před nástupem do ZŠ nebo věk dítěte po řádném odkladu,
 • doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do školy podle §16 odst. 9 ŠZ