Mgr. Petra Babicová

Kontakt:

E-mail: petra.babicova@skolynome.cz

Telefon: 731 443 918

Pracoviště:

budova ZŠ, Českých Bratří 1035, Nové Město nad Metují

Konzultační hodiny:

po předběžné domluvě

Nabídka činnosti školního metodika prevence zahrnuje následující možnosti:
  • Realizace aktivit školy zaměřených na prevenci výskytu sociálně patologických jevů: záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, problematika sekt, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
  • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování.
  • Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
  • Poskytování poradenských služeb žákům ohroženým sociálně patologickými jevy a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.
  • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování – vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.